Jenny Rita logo  
i  J e n n y-R i t a s  å n d  
 
Tilbake
   
Forfatterveiledning til nettstedet jenny-rita.org


Nettstedet skal brukes til publisering av manuskripter med forskjellige typer bidrag innen forskning, formidling, historikk, kulturminnevern, undervisning, museum, kultur, kjønnsrelasjoner og nye aktuelle temaer.

Nettstedet kan brukes som første publiseringssted for et nytt arbeid, en ny idé, noe som hurtig skal ut, noe der det ønskes kommentarer fra forskersamfunnet tidlig i skriveprosessen.

Bidrag utarbeides på et norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det sendes som vedlegg til e-post eller på diskett i Word eller RTF-format. Alle deler av manuskriptet sendes samlet elektronisk med angivelse av forfatters navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Manuskriptet leveres i Times new roman, skriftstørrelse 12 med linjeavstand 1. Tabeller og figurer skal være publiseringsklare. Vennligst ikke bruk fotnoter og andre sofistikerte datatekniske finurligheter.

1) Vitenskapelige manuskripter skal oppfylle vanlige krav til forskningsetiske normer og etterrettelighet, dvs. datadokumentasjon, referanser, tegner, fotograf, takk.
Referanser i teksten: (Frøiland et al. 1989, Sellevold & Næss 1991:432, Næss 1996:140).

Referanselisten:
Frøiland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1989: Statusrapport fra NMPFs utdanningsvalg: Museumsutdanning i Norge. Kurs og studietilbud 1988. Pedimus 3-4, 29 s.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1991: Human bones in bogs. I Wik, B. (red.): Sentrum – periferi. Sentra og sentrumsdannelser gjennom førhistorisk og historisk tid. Gunneria 64, 429-443.

Næss, J.-R. 1996: Undersøkelser i jernalderens gravskikk på Voss. AmS-Rapport 7, 228 s.

Mandt, G. & Næss, J.-R. 1999: Who created and recreates our distant past? Structures and content of Norwegian archaeology in the perspective :’How male is science’. K.A.N. 22-23, 101-117. (Norsk utgave 1986.)

Rekkefølge på delene i manuskriptet:

 1. Tittel på norsk, svensk eller dansk – og på engelsk
 2. Forfatternavne i den rekkefølge forfatterne er blitt enige om
 3. Adresse, telefonnummer og e-post adresse til alle forfattere
 4. Engelsk abstract
 5. Tekst
 6. Takk til de som har hjulpet
 7. Referanser
 8. Appendiks
 9. Katalog
 10. Figurtekster
 11. Tabeller
 12. Figurer

2) Andre manuskripter
Variasjonsbredden i temaer er stor og utformingen av manuskriptet bør tilpasses emnet. Ta hensyn til etiske normer, etterrettelighet og vær-varsom plakaten.

Dersom du ønsker å være bidragsyter til nettstedet ønsker vi at du innbetaler 250 kr til SkandiaBanken 97134650412 (Lotte Selsing, Torbjørn Hornklovesgate 19A, 4010 Stavanger). Ditt bidrag vil bidra til vedlikehold, oppgradere programmer mv.

Redaktører og initiativtakere: Grete Lillehammer og Lotte Selsing
Medredaktør Jenny-Rita Næss
Tekniske redaktører og formgiving: Jane Floor

Alle henvendelser sendes til e-postadresse: gli@ark.museum.no eller lse@ark.museum.no