Jenny Rita logo  
i   J e n n y-R i t a s  å n d  
 
Tilbake
   
Jenny-Rita Næss bibliografi 1969-2005


Je
nny-Rita Næss er en mangfoldig person med en stor produksjon av manuskripter, mange er publiserte og noen er ikke publiserte. Av de ikke publiserte manuskripter er noen ferdige og andre ikke helt ferdige. Det er derfor vanskelig å være rettferdig overfor Jenny-Rita Næss, når en bibliografi skal settes opp, fordi mye originalt stoff ligger i de ikke publiserte arbeider. Det er i sakens natur heller ikke lett å få oversikt over ikke publisert materiale og hun har da også strevet i årenes løp med selv å få en fullstendig oversikt.

Konsekvensen er at det ikke er mulig å få en totaloversikt over Jenny-Rita Næss skriftlige produksjon og nedenstående oversikt er det beste det var mulig å få til i denne omgang. Forhåpentligvis kan den være til god nytte for de som ønsker å bruke bibliografien, samtidig som den gir et tverrsnitt i hennes interesseområder innen feltene museum, arkeologi, tverrfag, kulturminnevern, formidling, publisering og andre emner i kryssingspunktet museum-arkeologi. Bibliografien gir en god oversikt over mangfoldet i Jenny-Ritas Næss engasjement og kunnskapsområder. Det er en overveldende produksjon av en ildsjel innen museumsverdenen.

Bibliografien er kronologisk og er delt inn i disse to hovedtemaer: Museum og arkeologi. Begge temaer er underinndelt.

Jenny-Rita Næss bibliografi 1969–2003 er basert på en bibliografi hun selv hadde satt opp og som senere ble rensskrevet av Kristian Køningsberg, Asta Jøssang og undertegnede. Den er her redigert, systematisert og ajourført etter AmS-bibliografi (Selsing 2006, se www.ark.museum.no). Mange av de upubliserte manuskripter finnes i arkivet på Arkeologisk museum i Stavanger.

Lotte Selsing
August 2006

 

Museum

Næss, J.-R. (og andre forfattere) 1969-1971: Museumshåndboken. Interne utredninger om arkivsystemer og utarbeidelse av oversikter og rutiner for arbeid på fotolaboratoriet, ved billedarkivering og tegning, til bruk for sivilarbeider, o.a. ukvalifisert personell. Upublisert materiale. Revidert 1975. (Se også AmS-Håndboka 1991).

Næss, J.-R. (medforfatter) 1972: UDK-tabeller. Tilpasset arkeologiske og kulturhistoriske museumsbibliotek. Utarbeidet av de norske museers biblioteksgruppe 1970-1972, 115s. Stensiltrykk. Revidert 1975. (I 1986 utkom den i Skrifter fra Riksbibliotekstjenesten 29 som 3. reviderte utgave: UDK for arkeologiske og kulturhistoriske museumsbibliotek med M. K. Skogheim & R. Larsen som forfattere).

Laatun, O. & Næss, J.-R. 1973: Analyse av Stavanger Museums utadrettede virksomhet i dag. En plan for arbeidet og forslag til fremtidig struktur. Revidert og forkortet utgave vedtatt av direksjonen. Upublisert manuskript.

Næss, J.-R., Hafsten, U. & Bakka, E.1974: Tilleggstabell for tid, arkeologi, klasse 9 i Universal Desimal Classification-system (UDK-tabellen, se Skrifter fra Riksbibliotekstjenesten 29).

Næss, J.-R. (og andre forfattere) 1975: Museumshåndboken. Revidert utgave, upublisert manuskript.

Næss, J.-R. 1976: Tilbake til gamle dager. Norske museers landsforbund. Upublisert manuskript innsendt til Museumsnytt, refusert, 8 s.

Næss, J.-R., Bakkevig, S. & Rasmussen, G. 1976: Forslag til romprogram for AmS. Innstilling fra komité til utredning av en disposisjonsplan for utnyttelse av Storgaten 27 til museumsforhold. Ca. 60 s. hvorav 20 s. tabeller, resten utfyllende kommentarer. Revidert 1979, 1987 og 1990 som Romprogram ved AmS. Arkeologisk museum i Stavanger, komitéinnstilling juli 1979, 40 s. (Se også 1997 Romprogram.)

Møllerop, O., Bjørnholdt, M., Eide, E., Næss, J.-R. & Simonsen, A. 1978: Organisasjon og styring ved AmS. Upublisert komitéinnstilling, ca. 50 s.

Floor, J. & Næss, J.-R. 1982-1983: Klassifisering av arbeidsoppgavene ved AmS 1982. Utgjør hovedstammen i uferdig manuskript: Museumsoppgaver. En klassifikasjon av arbeidsoppgaver ved et arkeologisk museum i Norge, ca. 30 s.

Næss, J.-R. 1988: Museer som produkt - museer som prosess. Pedimus 3, 22-25.

Næss, J.-R. 1991: Utredning til Kulturdepartementet om basiskurs i museumskunnskap. Forslag til prøveprosjekt NMP/AmS.

Næss, J.-R., Selsing, L. & Daasvand Sleire, T. 1991 (red.): AmS-Håndboka. Arkeologisk museum i Stavanger. Upublisert, kopiert til internt bruk, juni 1991.

Næss, J.-R. 1993: Stillingsbetenkninger og stillingsbeskrivelser for avdelingsleder for forskning, utadrettet virksomhet og fornminnevern. Upublisert manuskript.

Møllerop, O., Pedersen, E.S. & Næss, J.-R. 1995: Del 1-2 i Personalhåndbok for AmS.

Næss, J.-R. (og andre forfattere) 1997: Handlingsplan for oppdrag ved AmS 1997-2001. Upublisert manuskript.

Næss, J.-R., Bakke, B. & Stormark, O.H. 1997: Romprogram med funksjonsanalyse, flytskjema og romfordelingsnøkkel. Arkeologisk museum i Stavanger, Brukerkomiteen, 93 s.

Næss, J.-R., Griffin, K. & Dalaker, K. 1997: Handlingsplan for oppdrag ved AmS 1997-2001.

 

Konservering

Næss, J.-R. 1981: Arkeologisk konservering i Norge – en historikk. Utarbeidet for Kolsrud-utvalget. I Konservering av gjenstander ved norske museer. NOU 1983/33. Upublisert manuskript.

Jordet, K. & Næss, J.-R. 1983: C) definisjoner (s. 9-13) og utarbeidelse av kartene i Konservering av gjenstander ved norske museer. NOU 1983/33, 30-32.

Næss, J.-R. 1983: Universitetsutdanning i konservering (s. 101-108). Anførsel (s. 9). Særuttalelser (s. 34-35, 37, 81 og 93-100). Dissens (s. 111 og 113-117). Dissens :Om utdanningssystemet (s.145-159). Vedlegg 1: Avgrensing av museum mot andre kulturinstitusjoner (s.168-169). Vedlegg 3: Særuttalelse til Det arkeologiske materialet (s. 175-197). I Konservering av gjenstander ved norske museer. NOU 1983/33.

Næss, J.-R. & Jordet, K. 1983: Vedlegg 4: Generelle retningslinjer for oppbygging av konserveringstjenester for norske museer (s.198-200). I Konservering av gjenstander ved norske museer. NOU 1983/33.

Næss, J.-R. & Skaug, E. 1983: Dissens. I Konservering av gjenstander ved norske museer. ved norske museer. NOU 1983/33, 62-63.

Næss, J.-R. 1984: Konserveringskunnskap. Et undervisningsfag på mange nivåer. Museumsnytt 1/1984, 34-36.

Næss, J.-R. 1985: Konservering av gjenstander ved norske museer. En kommentar til Mille Stein fra Jenny Rita

Næss. Dugnad, tidsskrift for etnologi 1, 58-61

 

Kulturminnevern

Næss, J.-R. 1969: Oldsaksamlingens tilvekst 1968. Stavanger museum årbok 1968, 117–156.

Næss, J.-R. 1970: Oldsaksamlingens tilvekst 1969. Stavanger museum årbok 1969, 77–105.

Næss, J.-R. (bidragsyter) 1975-1978: Verneverdige områder i Rogaland. Registreringer utarbeidet og utgitt av de respektive regionplanråd. 4 bind med kart og plansjer. Upubliserte stensiltrykk: 1) Dalane. Bind 1, arbeidsdokument 3/1975, 114 s., 2) Nord-Rogaland. Bind 2. sept. 1977, 94 s., 3) Jærregionen. Bind 3, 1977, 118 s. og 4) Ryfylkeregionen. Bind 4, oktober 1978, 94 s.

Næss, J.-R. 1976a: Fornminneregistreringene og Økonomisk Kartverk. Et tilbakeblikk og fremtidsplaner. Utarbeidet for Den arkeologiske interimkommisjon, upublisert notat til Miljøverndepartementets ressursplankontor, 30 s.

Næss, J.-R. 1976b: Stavanger Museum og regelverket til fornminneloven av 1905. Oppdrag fra styret for AmS til internt bruk, 5 s.

Espedal, O. & Næss, J.-R. 1978: Fornminner og skjøtselplan for landskapsvernområde Jærstrendene. Upublisert notat til Miljøverndepartementet til bruk ved utarbeidelse av Skjøtselplan for Jærstrendene, 28 s.

Lundström, I. & Næss, J.-R. 1981: Vad mer kan en forskare begära… Kulturminnevård 6/1981, 47-48.

Lillehammer, A. & Næss, J.-R. 1985: Omorganisering av kulturminnevernet i Norge. Oppbygging av et sentralt statleg fagorgan. Merknader. Brev av 8. mars 1985 til Miljøverndepartementet, 9 s.

Lundström, I. & Næss, J.-R. 1988: Arkeologin skapar själv sina kallor. Første del av ”Bevarandearkeologi”. Et emnes syn på sitt källmaterial. Museiarkeologi 1, Statens Historiska Museum, Stockholm, 29 s.

Næss, J.-R. 1991: Norwegian museums and the European heritage. Europarådets rapport om ”Museums and the European heritage: Treasures or tools?” Salzburg, 24-28 september, 5 s.

Lundström, I. & Næss, J.-R. 1993: Bevarandearkeologi. Et ämnes syn på sitt källmateriale. Museiarkeologi 5, Statens Historiska Museum, Stockholm, 186 s. (Kap. 1 tidligere publisert separat 1988 i Museiarkeologi 1.)

Næss, J.-R. 1993: Utredning til Riksantikvaren angående spørsmål om utvidelse av middelalderkirken på Ogna. Upublisert manuskript.

 

Museumspedagogikk og museumsutdannelse

Næss, J.-R. 1975a: Forslag til opprettelse av skoletjeneste. Upublisert notat til Stavanger kommune fra Arkeologisk museum i Stavanger, 13 s.

Næss, J.-R. 1975b: Museumsutvikling. Innledningsforelesningen ved kurs i museumspedagogikk, Stavanger Lærerskole. Upublisert manuskript.

Mauritsen, M. & Næss, J.-R. 1979: Plan for opplæring av konserveringspersonell ved AmS. Upublisert manuskript, 51 s.

Næss, J.-R. 1983a: Hva det dreier seg om? ”Oppfølgingsgruppa’s” forsøk på oppsummering. I Næss, J.-R. & Tysdal, O. (red.): Museumsformidlere og utdanning. Rapport fra seminar på Lillehammer 26/4-27/4 1983. Norsk Museumspedagogisk Forening , Stavanger, 105-123.

Næss, J.-R. 1983b: Tanker/planer for museumsutdanning i Norge. I Næss, J.-R. & Tysdal, O. (red.): Museumsformidlere og utdanning. Rapport fra seminar på Lillehammer 26/4-27/4 1983. Norsk Museumspedagogisk Forening, Stavanger, 60-75

Frøyland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1986: Første statusrapport fra utdanningsvalget: Museumsutdanning i Norge. Kurs og studietilbud. Pedimus 1, 12-20.

Frøiland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1987: Andre statusrapport fra utdanningsvalget: Museumsutdanning i Norge. Kurs og studietilbud. Pedimus 1, 32-50.

Floor, J., Næss, J.-R. & Vinsrygg, S. 1988: Museum og samfunn: Trenger vi museumspedagogikk? AmS-Rapport 3, 98 s.

Frøiland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1988: Statusrapport fra NMPFs utdanningsutvalg: Museumsutdanning i Norge, 3. statusrapport. Pedimus 2,32-53.

Næss, J.-R. 1988: Museer, virkelighet og kulturpolitikk. I Floor, J., Næss, J.-R. & Vinsrygg, S. (red.) 1988: Museum og samfunn: Trenger vi museumspedagogikk? AmS-Rapport 3, 6-30.

Frøiland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1989: Statusrapport fra NMPFs utdanningsvalg: Museumsutdanning i Norge. Kurs og studietilbud 1988. Pedimus 3-4, 29 s.

Frøiland, Ø., Næss, J.-R. & Tysdal, O. 1991: Museumsutdanning i Norge. Kurs og studietilbud 1985-1989. En 5 årsrapport. Norsk museumspedagogisk forening, Stavanger, 123 s. (Tidligere publisert i Pedimus, rapportene 1986,1987, 1988, 1989.)

Næss, J.-R. 1991: Utredning til Kulturdepartementet om basiskurs i museumskunnskap. Forslag til prøveprosjekt NMP/AmS. Upublisert manuskript.

 

Museumsformidling

Næss, J.-R. 1969a: Arkeologenes feltsesong 1969 i Rogaland. Frá haug ok heiðni 3-4/1969, 255-280.

Næss, J.-R. 1969b: Går de på museum? Apropos et symposium for museumsledere om ”Kulturformidlingen i museene”. Frá haug ok heiðni 3-4/1969, 282-285.

Næss, J.-R. 1969c: Madlafunnet, funnbeskrivelse og datering. Frá haug ok heiðni 2/1969, 245-250.

Næss, J.-R. 1970a: Gaven fra Amerika. (Steinredskap fra Røyneberg i Sola). Frá haug ok heiðni 1, 25-27.

Næss, J.-R. 1970b: Slaget i Hafrsfjord., historikerne og gammelnordisk tidsregning. Frá haug ok heiðni 2, 29-44.

Næss, J.-R. 1971a: Hvorfor arkeologi – på Søre Eigerøya. Kværner Brug A/S bedriftsblad, Kontakt med Kværnerkonsernets bedrifter 4.

Næss, J.-R. 1971b: Leirkar i 1000 år. Upublisert dreiebok til utstilling av samme navn.

Næss, J.-R. & Bang-Andersen, S. 1971: Litt om undersøkelsene i Gjedlestadvige. Frá haug ok heiðni 2, 133-141.

Bang-Andersen, S. & Næss, J.-R. 1972: Hva arkeologene fant på Søre-Eigerøy. Kontakt med Kværnerkonsernets bedrifter 1.

Næss, J.-R. 1972a: Fører til utstillingen ”Ryger av viking”. Til bruk for guidene ved utstilling av samme navn. Upublisert.

Næss, J.-R. 1972b: Kulten sto sentralt i norrøn religion. Stavanger Aftenblad, spissartikkel i jubileumsavis, juni.

Næss, J.-R. 1972c: Når stod slaget ved Hafrsfjord? Stavanger Aftenblad, spissartikkel i jubileumsavis, juni.

Laatun, O. & Næss, J.-R. 1973: Analyse av Stavanger Museums utadrettede virksomhet i dag. En plan for arbeidet og forslag til fremtidig struktur. Revidert og forkortet utgave vedtatt av direksjonen.

Kloster, L., Bjerved, L., Omland, I., Sørby, H., Bergsgard, U. & Næss, J.-R. 1975: Verd å se i Rogaland. Arkeologisk-antikvarisk arkitektur-guide. (JRN forfattet forminnetekstene, samt s. 21-25 til og med middelalder.) Stavanger Arkitektforening, Fortidsforeningen og Stavanger museum, Arkeologisk avdeling, 130 s.

Næss, J.-R. 1975a: ”Holmen i havet”. Reisebrev fra Utsira. Frá haug ok heiðni 3, 299-309.

Næss, J.-R. 1975b: Graven var nærmeste nabo. AftenpostensNorges historie”, 1 s.

Næss, J.-R. 1976: Min mening – samt formidlingsmodell. Om de nye permanentutstillingene ved AmS. Upublisert notat, 6 s.

Berthelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. 1978: Arkeologi i Norge – står det virkelig bra til? Kommentar til Humaniora-utredningen, del 9. Forskningsnytt 2, 37-39.

Næss, J.-R. 1981: På kant med gylne gubber i arkeologien. Nicolay 36, 6-15.

Næss, J.-R. 1983a: Bokomtale: ”Med utstillingsspråk på avveie? Utstillingsspråk” av Göran Carlson og Per-Uno Åberg. Pedimus 1, 6-11.

Næss, J.-R. 1983b: Norsk arkeologi i støpeskjeen; trenger vi handlingsprogram? Nicolay 42, 4-14.

Næss, J.-R. 1984: Museer om kulturtilbud i fritidssamfunnet. I Taksdal, A. (red.): Museumsformidling i et fritidssamfunn. Rapport fra årsmøteseminaret i Skien 1984, Norsk Museumspedagogisk Forening, Trondheim, 11-28.

Lillehammer, G., Lundström, I. & Næss, J.-R. 1990: Døden på utstilling. Om arbeidet med innholdet i et arkeologisk utstillingstema. AmS-Rapport 4, 49 s.

 

Arkeologi

Næss, J.-R. 1968: Undersøkelser i jernalderens gravskikk på Voss. Tekstbind, plansjebind, 12 kart, 34 tabeller, 44 plansjer. Upublisert magistergradsavhandling, Universitetet i Bergen, 317 s.

Næss, J.-R. 1969-1971: Rutiner ved feltarbeid, til bruk for museets engasjerte gravingsleder. Upublisert manuskript.

Næss, J.-R. 1970a: Grav i båt eller båt i grav. Stavanger museum årbok 1969, 57–76.

Næss, J.-R. 1970b: The significance of orientation elements in Iron-Age burial customs at Voss. A tentative interpretation. Norwegian archaeological review 3, 3, 73–83.

Næss, J.-R. 1971: Tanker omkring et merovingertidsfunn. Arkeologiske meddelelser 1, Historisk museum, Bergen, 14–16.

Næss, J.-R. (koordinator) 1972: Praktisk opplæring i arkeologi. Upublisert innstilling til Norsk arkeologmøte, 19 s.

Næss, J.-R. 1972: Some reflections on the study of burial customs in Norway. Norwegian archaeological review 5, 1, 23-27

Næss, J.-R. 1973: Runestein fra Eik i Sokndal. Stavanger museum årbok 1972, 45-46.

Næss, J.-R. 1975a: Arkeologmøtets historie. Upublisert notat om opplegg til Norsk arkeologmøtes historie skrevet på bestilling fra styret i Norsk arkeologmøte, 11 s.

Næss, J.-R. 1975b: Forelesningsrekke utarbeidet til bruk på feltkurset for magistergradsstudenter på Hun, arrangert av Universitetets oldsaksamling, Universitetet i Oslo, Historisk Museum, Universitetet i Bergen og Tromsø museum, Universitetet i Tromsø: 1) Kursopplegget. Mål og midler. Hva er en feltleder? 2) Funnbehandling og funndokumentasjon. 3) Verbaldokumentasjon. 4) Museumsregistrering. Arkiver og kartotek. 5) De arkeologiske museers antikvarvirksomhet og en del problemer i samme forbindelse. Upubliserte manuskripter.

Næss, J.-R. 1975c: Museumsutvikling. Innledningsforelesningen ved kurs i museumspedagogikk, Stavanger Lærerskole.

Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. 1978: Arkeologi i Norge. Står det virkelig bra til? Upublisert innstilling til Norsk arkeologmøtes årsmøte, Bryne, 15 s.

Mandt, G. & Næss, J.-R. 1978: Mål og midler for arkeologistudiet i Norge – tilbakeblikk og kommentar. AmS-Varia 2, 82 s.

Næss, J.-R. 1979: Redegjørelse om norske forhold. Upublisert innlegg på samnordisk møte om arkeologiske bibliografispørsmål. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 17. oktober 1979, 10 s.

Næss, J.-R. 1980: Arkeologistudiet i Norge – utdannelse for forskning og/eller praktisk arkeologi. Uferdig manuskript, 38 s.

Næss, J.-R. 1984a: Bokomtale: ”Den kultiverade maniskan” av Jonas Frykman og Orvar Löfgren, Stockholm 1980. Pedimus 2.

Næss, J.-R. 1984b: Bokomtale: Søren Halden: ”Behövs det förflutna? En bok om det gåtfulla vardagslivet. Stockholm 1983. Pedimus 1, 32-34.

Næss, J.-R. 1984c: Gravskikkforskningens skiftende skjebne. Om å være i tiden. I Stenvik, L. (red.): Motiver for våre valg. Arkeologisk serie 1984:1, DKNVS-museet, 89-110.

Næss, J.-R. (red.) 1985a: Arkeologi og etnisitet. NAM-Forskningsseminar nr. 3, Kongsvoll Fjellstue, 25.-27. sept. 1984. AmS-Varia 15, 113 s.

Næss, J.-R. (red.) 1985b: Artikkelsamling I. AmS-Skrifter 11, 83 s.

Næss, J.-R. 1985: Disiplinering i norsk arkeologi anno 1980. I Næss, J.-R. (red.) 1985: Artikkelsamling I. AmS-Skrifter 11, 63-73.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1987: På kryss og tvers. EDB-registrering av tverrfaglige analyser av arkeologiske funn av menneskeskjeletter. Humanistiske data 1, 4-11.

Næss, J.-R. 1991: Om maskering av makt og ukjente? kulturbarrierer i nordisk arkeologi 13 s. I Larson, L. & Rydberg, E. (red.): Arkeologi og makt: rapport från arkeologidagarna 15.-17. januari 1990.University of Lund, Institute of archaeology. Report series 40, 149 s.

Næss, J.-R. 1993: Archaeology outside the establishment. I Prescott, C. & Solberg, B. (red.): Nordic TAG. Report from the third Nordic TAG- conference 1990 in Bergen. Historisk Museum, Universitetet i Bergen, 45-52.

Næss, J.-R. 1996: Undersøkelser i jernalderens gravskikk på Voss. AmS-Rapport 7, 228 s.

 

Humanosteologi og JAM (Jernalderens mennesker)

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1984: Rapport over forprosjektet ”Jernalderens mennesker”. A88.39.036. Foreløpig prosjektrapport utlånes av NAFV –RHF.

Brendalsmo, J., Vibe-Müller, I.-H. & Næss, J.-R. 1986: Spørsmål vedrørende osteologi i norsk arkeologi: Med spesiell vekt på bevaring av det humanosteologiske kildematerialet. Upublisert utredning til Den arkeologiske interimkommisjon, august 1986. Begrenset distribusjon, 109 s.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1986: Ancient bones - moderen methods. Anthropological examinations of archaeological skeletal remains. Antatt for publisering i B.A.R. som gikk inn like etter manuskriptet var antatt, 51 s.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1987: Iron Age people of Norway. Norwegian archaeological review 20, 1, 45-50.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1989: Jernalderens mennesker i fokus. I edb i Humaniora 1988. Humanistiske data 1-2, 299-309.

Næss, J.-R. & Sellevold, B. 1990: Graver fra historisk tid: Vitenskapelig kilde- og forvaltningsproblem. Med spesiell vekt på ”kristne graver” fra middelalderen. Collegium medievale, Supplement 3, 40 s.

Sellevold, B. & Næss, J.-R. 1991: Human bones in bogs. I Wik, B. (red.): Sentrum – periferi. Sentra og sentrumsdannelser gjennom førhistorisk og historisk tid. Gunneria 64, 429-443.

 

Kjønn/gender

Næss, J.-R. 1974: Kvinner i vikingtid. Frá haug ok heiðni 2, 124-139.

Næss, J.-R. 1985a: Arkeologisk kvinneforskning: kildeproblem. K.A.N. 1, 45-51.

Næss, J.-R. 1985b: Bakgrunnsmateriale til bruk for tenkegruppa. Geilo, 13.-15. mai 1985. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i arkeologisk forskning. Anbefalt til bearbeiding for publisering av NAVF, 80s.

Næss, J.-R. 1985c: Tankegruppens bakgrunn og perspektiv. K.A.N. 1, 6-15.

Mandt, G. & Næss, J.-R. 1986: Hvem skapte og gjenskaper vår fjerne fortid? Struktur og innhold i norsk arkeologi i perspektivet hvor mannlig er vitenskapen? K.A.N. 3, 3-28. (Engelsk utgave 1999)

Næss, J.-R. 1986: Inntrykk fra den første nordiske TAG-konferansen i Helsingør, desember 1985. K.A.N. 2, 63-65.

Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (red.) 1987: Were they all men? AmS-Varia 17, 100 s.

Næss, J.-R. 1988: Innledning til teamet ”Kvinner i fornminnevernet” (s.10-20) og ”Oppsummering” (s. 94-98). I

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (red.): Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i fornminnevernet. K.A.N. 6.

Engelstad, E., Mandt, G. & Næss, J.-R. 1993: Equity issues in Norwegian archaeology. (innlegg AAA, San Fransisco 1992). K.A.N. 13-14, 67-77. (Også publisert 1994 i Nelson, M.C., Nelson, S.M. & Wylie, A. (red.): Equity Issues for women in archeology. Archaeological papers of the American anthropoligical association 5, 139-145.

Næss, J.-R. 1994a: Bokmelding. ”Tanker omkring feministisk museumskritikk”. Nordisk museologi 2, 132-136.

Næss, J.-R. 1994b: Forarbeid til bibliografi over de ti første norske kvinnelige arkeologer. Upublisert manuskript.

Næss, J.-R. 1996: The Geilo workshop 1985. Background and perspective. K.A.N 21, 165-174. (Norsk utgave 1985.)

Dommasnes, L.H., Kleppe, E.J., Mandt, G. & Næss, J.-R. 1998: Women archaeologists in retrospect. The Norwegian case. I Díaz-Andreu, M. & Stig Sørensen, M.L. (red.): Excavating women. A history of women in European archaeology. Routledge, London, New York, 105-124.

Mandt, G. & Næss, J.-R. 1999: Who created and recreates our distant past? Structures and content of Norwegian archaeology in the perspective :’How male is science’. K.A.N. 22-23, 101-117. (Norsk utgave 1986.)